(Oppland Arbeiderblad) En kvinne i midten av 80-årene sto i midten av januar i Vestre Innlandet tingrett tiltalt for brudd på Vegtrafikklovens bestemmelse om å ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom for å unngå fare eller skade.

Påtalemyndigheten hadde lagt ned påstand om 14 dagers betinget fengsel og tap av førerretten i seks måneder.

Traff syklister

Det var i juni 2021 at forholdet kvinnen er siktet for oppsto. Ulykken skjedde i krysset Hyllavegen – E6 på Røra. Kvinnen skulle kjøre av mot venstre, men var ikke tilstrekkelig oppmerksom på trafikk i motgående kjørefelt. To syklister kom i dette feltet.

Den ene kolliderte med bilens venstre side, den andre falt i bakken eller inn i personbilen fordi han forsøkte å unngå kollisjon ved å bremse opp kraftig.

Syklisten som traff bilens venstre side fikk flere ribbeinsbrudd, punkterte lunger, nesebrudd, skade på tennene, et kutt i øyenbrynet, kutt i leppa, og skader i venstre skulder og hofte. Syklisten ble innlagt på sykehus og var i behandling i 12 dager.

Personbilen hadde mindre materielle skader.

Tilsto

Kvinnen avga en uforbeholden tilståelse i retten. Siktede hadde samtykket i en tilståelsesdom.

Den skadede syklistens bistandsadvokat la ned påstand om at kvinnen måtte betale oppreisningserstatning til dennes klient. Beløpet skulle fastsettes av rettens skjønn. Kvinnens forsvarer mente at vilkårene for en slik erstatning ikke var til stede, og at kvinnen subsidiært måtte frifinnes for dette kravet.

Retten kom fram til at det var på det rene at siktede ikke ble oppmerksom på syklistene før det var for sent. Dette var den direkte foranledningen for uhellet. Ulykken skjedde som følge av at kvinnen var uoppmerksom, mener retten.

Kvinne på hevntokt dømt for å ha drept gullfisker med klor

Betinget fengsel

Retten fant at det skulle fastsettes fengselsstraff, men det faktum at det var gått lang tid mellom hendelsen og pådømmelse i retten tilsa en reduksjon i straffen. At siktede heller ikke tidligere er straffet, mente retten kunne indikere at dette var en engangsforeteelse.

Erstatningsspørsmålet fant ikke retten at vilkårene for en pådømmelse var oppfylt for. Grunnvilkåret om at en grov uaktsomhet er utvilsom var ikke til stede, særlig med hensyn til at tilståelsessaker har en forenklet bevisføring, mente retten.

87-åringen ble dømt til 14 dagers betinget fengsel med en prøvetid på to år, og mistet førerretten i seks måneder.

Kvinne tatt for ruskjøring to ganger på samme dag

Kvinne dømt til fengsel for grovt underslag