Karl M. Buchholdt, har aldri opplevd maken til økonomisk vanstyre siden 2005. I sitt avisinnlegg er han svært tydelig på at ordfører og varaordfører ikke har gjort nok, og heller ikke har intensjoner om å gjøre mer for å få økonomisk balanse i Levanger. Det er helt greit å være uenige i veien mot målet, men det blir useriøst å omgå sannheten slik Venstres gruppeleder når gjør.

Les også

Ordføreren må ta grep om kommuneøkonomien

Bakgrunnen for misnøyen er slik vi forstår det strateginotatet for økonomiplanperioden 2022–2025, som ble lagt fram for kommunestyret 23. juni. Vi ønsker med dette å imøtegå påstandene fra Venstres gruppeleder.

Oktober 2019 overtok undertegnede ordfører og varaordførerrollen i Levanger kommune. Vi var klar over at vi på det tidspunktet overtok ansvaret for en svært krevende kommuneøkonomi. Over flere år har det blant annet vært investert betydelig i kommunale nybygg. Dette har ført til en lånegjeld langt over gjennomsnittet for en kommune av vår størrelse. Det er fortsatt en gåte for oss at det i en kort periode med høy inntekt, ikke ble gjort noe for å redusere gjelden, snarere tvert imot. Investeringene fortsatte. Kommunen har nytt godt av lav rente og lagt seg på lavest mulig sats for tilbakebetaling av avdrag. Dette har vært en villet politikk fram til 2019.

I 2020 startet vi nedbetalingen av gjelden med større avdrag. Ettersom renter og avdrag på lån betales av driftsmidler, vil dette naturligvis føre til mindre penger å drifte kommunens andre oppgaver med. Dersom rentenivået stiger, og det må vi regne med, vil det ta lang tid før vi er nede på et akseptabelt gjeldsnivå.

I 2020 fikk Venstre flertall for sin langvarige kamp om ekstern evaluering av helsesektoren. Dette som følge av ordførerskifte og en annen sammensetning av flertallet i kommunestyret. Dette har ført til av vi nå er i gang med en større omstilling i helsesektoren som allerede i 2021 vil gi økonomisk effekt. Helårseffekt vil vi imidlertid ikke oppnå før i 2022.

I 2021 ble ny kommunedirektør ansatt i Levanger. Ordfører og varaordfører har vært tydelig i sin kommunikasjon med ny kommunedirektør at en kommuneøkonomi i balanse har prioritet. Dette har ført til at vi for første gang fått et strateginotat som skal gi et overordnet bilde av rammene for kommunens drift og investeringer i perioden.

LES OGSÅ: Omfattende kuttliste: Vil tømme Skogn-bassenget igjen

Strateginotatet legger opp til en hel rekke med forslag til tiltak for å få kommuneøkonomien i balanse. Blant annet har vi vedtatt at målsettingen om å nå et netto driftsresultat på 1,5% av kommunens brutto driftsinntekter opprettholdes, og ønskes oppnådd så fort som mulig i løpet av neste økonomiplanperiode.

Dette betyr ikke at vi går bort fra tidligere vedtak om et netto driftsresultat på 1,5% av kommunens brutto driftsinntekter. Kommunedirektøren er tydelig på at dette målet skal nås så raskt som mulig. Samtidig må vi være realistiske. Den som leser strateginotatet vil få en grundig gjennomgang av tiltak som gjøres for å få balanse i 2021 og samtidig en grundig forståelse for hvorfor det også kan skje at vi ikke oppnår det i år eller 2022.

Buchholdt fremmet forslag i kommunestyret om økonomisk balanse i 2021 og netto driftsresultat på 1,5% i 2022. I avstemmingen fikk det Venstres stemme. Venstres gruppeleder fremmet imidlertid ingen forslag til hvordan dette kan oppnås. I stedet fremmet han forslag om ekstern gjennomgang av andre kommunale områder. Dette er vi ikke uenig i, men vi har hverken administrativ kapasitet eller økonomiske ressurser til denne gjennomgangen i år mens vi holder på med en krevende omstilling i helsesektoren.

Videre foreslo Buchholdt å sende tilbake felles areal- og transportstrategi for Innherredsbyen. Selv om punktene har var misfornøyd med vil bli ivaretatt i en handlingsplan, ønsker Venstres gruppeleder i stedet å bruke mer ressurser og penger på å sette i gang prosessen på nytt. Det hører med til denne saken at Buchholdt ved flere anledninger har vært invitert inn i prosessen, men unnlatt å møte opp.

Vi kjenner oss ikke igjen i påstandene om økonomisk vanstyre, i stedet prøver vi å snu en kommune som har hatt høy fart over flere år, og som kjent, jo høyere fart, jo lengre bremselengde blir det. Vårt mål er å opprette en sunn økonomi i Levanger, og vi er godt i gang. Vi inviterer Venstre med på konstruktive debatter om kommuneøkonomien fram mot fastsettelse av budsjettet.