fredag kunne man lese at kommunedirektøren ikke hadde noen innsigelser mot etablering av et datasenter på Åsen. Datasenteret skal drive med lagring og utvinning av data. Det er ansvarlig at datasentre for datalagring ligger i Norge i stedet for at vi bruker kapasiteten til datasentre i andre land, men vi i Framtiden i våre hender i Levanger stiller oss kritisk til utvinning av kryptovaluta som bidrar ikke til hverken sosial, økologisk eller økonomisk bærekraft.

Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030 er kommuneorganisasjonens overordnede plan for alle kommunale sektorer og fagområder, og skal legges til grunn for kommunens virksomhet. Den beskriver de tre bærekraftsdimensjonene:

«Økologisk bærekraft handler om å utvikle samfunnet innenfor planetens tålegrenser og redusere tapet av biologisk mangfold. Klimaendringene må reduseres, og samtidig må samfunnet tilpasse seg konsekvensene av endringene som allerede pågår.

Sosial bærekraft handler om å sikre innbyggerne like muligheter til å delta i samfunnet, å investere i gode oppvekst- og levekår, helse, utdanning, likestilling, inkludering og mangfold. Samholdet i samfunnet, tillit, demokrati og opplevd tilhørighet er avgjørende for bærekraftig utvikling.

Økonomisk bærekraft handler om ansvarlig forbruk og produksjon, økonomisk vekst med mindre miljøbelastning, samt rettferdig og anstendig arbeid. Bærekraftig utvikling forutsetter at det skapes verdier i lokalsamfunnet som over tid opprettholder et godt velferds- og tjenestetilbud.“

Disse tre dimensjonene er, ifølge samfunnsdelen, gjensidig avhengig av hverandre og må tas hensyn til samtidig om noe skal være bærekraftig. Dette ble vedtatt i kommunestyret.

Likevel sier kommunen at de ikke har noen innsigelser mot etablering av et datasenter midt i Åsen sentrum, på et areal som har «sentrumsutvikling» som formål. Det burde bety bolig, forretning og tjenesteyting – ikke industri. Ser vi tilbake på hva sosial bærekraft innebærer, så trenger vi en sentrumsutvikling der vi skaper inkluderende møteplasser, der innbyggerne på Åsen uansett alder, sosialøkonomisk bakgrunn eller funksjonsnedsettelser kan møtes. Åsen har nesten ingen møteplasser, men heller et sentrum som er tilrettelagt bilkjøring. MH Technology lokker med pengegaver og fine tegninger som viser leiligheter, frisør og hundepark i et fremtidig bygg, som blir finansiert gjennom kryptomining – for det er det som skaper lønnsom drift. Hvem ønsker å oppholde seg eller til å med sove i nærheten av 750 datamaskiner som produserer støy? Hvordan skal det bidra til gode oppvekst- og levekår og helse?

Det fører oss videre til økologisk bærekraft. Vil skal nemlig redusere og tilpasse oss klimaendringene. Målet om maks 1,5°C økning har vi trolig passert, og de globale utslippene av CO2 er ventet å øke med 1 prosent for 2022. Derfor må vi gjøre alt vi kan for å redusere utslippene og har rett og slett ikke råd til å sløse dyrbar fornybar energi på å mine kryptovaluta når vi samtidig skal elektrifisere for å redusere klimagassutslipp. All bruk av energi krever infrastruktur og naturinngrep. I en tid der hvor vi både skal bekjempe økende tap av naturmangfold og en klimakrise, må vi prioritere hva energien som produseres skal brukes til. Datasenteretableringen hjelper altså ikke med å nå økologisk bærekraft heller. Hvordan blir det da med økonomisk bærekraft?

Kryptovalutautvinning dreier seg hverken om ansvarlig forbruk eller produksjon. Er det noen som har tro på at det skapes verdier i lokalsamfunnet som over tid opprettholder et godt velferds- og tjenestetilbud? Ja, det var snakk om 3-5 arbeidsplasser, men når strømmen blir dyrere, blir det ikke lenger lønnsomt for MH Technology å være her og de kommer til å flytte på seg. Det måtte selskapet innrømme under informasjonsmøtet på Åsen.

Levanger kommune har forpliktet seg å handle etter føringene i Kommuneplanens samfunnsdel. Det er det vi forventer at de gjør. Stopp etableringen av datasenteret i Åsen!