(Trønderdebatt)

Gjennom de siste årene har Levanger kommune manglet både institusjonsplasser og heldøgns omsorgsboliger. Et sted hvor Venstre mener at slike tilbud bør lokaliseres, er ved det nedlagte Skogn helsetun. Derfor fremmet Venstre i kommunestyret i desember et forslag om at Levanger kommune skulle gjenåpne Skogn helsetun, og at kommunedirektøren skulle legge fram en sak om dette i løpet av første halvår 2021.

Dessverre sørget et knepent flertall på 18 mot 17 stemmer for at det ikke blir lagt fram en sak om gjenåpning av Skogn helsetun. Kommunestyregruppene til Arbeiderpartiet og SV støttet Venstres forslag, mens kommunestyregruppene til Senterpartiet og Høyre stort sett stemte imot.

Det er viktig at Levanger kommune er i stand til å tilby flere institusjonsplasser og omsorgsboliger. Derfor må Skogn helsetun gjenåpnes.