(Trønderdebatt)

For lokalavisa er en viktig del av det som binder oss sammen. Når vi blir enda bedre kjent med folk og aktiviteter, utfordringer og gleder fra alle deler av kommunen, har jeg tro på at vi vil øke fellesskapsfølelsen til Levanger uavhengig av hvor vi bor. Og siden det er de lokale sakene som berører en selv og familien som virkelig får engasjementet opp, så bidrar lokalavisa til at flere deltar i samfunnsdebatten.

Ei lokalavis har mulighet til å gi «vanlige» folk plass til å foreslå løsninger på saker ut fra sitt eget perspektiv. Kanskje kan avisa lete etter de som normalt ikke blir hørt og ikke selv tar initiativ, men som burde høres? Det vil styrke lokaldemokratiet om enda flere av innbyggerne kommer til orde og blir mer synlige.

Så er det mitt ønske som ordfører at iLevanger vil være oppmerksom på og kritisk til det kommunen og politikerne gjør, og samtidig ha en konstruktiv holdning til det som rører seg. Kanskje kan vi alle ha behov for å få også mer av det positive frem i lyset? Det som oppleves mindre bra får ofte mye spalteplass i media, og tabloide overskrifter gir høye seertall.

Men samtidig er det viktig for innbyggerne å få balanserte fremstillinger av de viktige sakene. Gode faktagrunnlag kombinert med følelser og engasjement gir interessante debatter som kan gi oss alle nye perspektiv. Det ser jeg frem til! Gjennom å løfte frem kommunens små og store nyheter og ved å involvere og engasjere innbyggerne, vil iLevanger bidra til å bygge kommunen vår sammen.

Med dette vil jeg gratulere oss alle med ei ny lokalavis, og ønske redaksjonen riktig lykke til. Samfunnet og lokaldemokratiet trenger dere!