(Trønderdebatt)

Hvordan kan vi i lag utvikle et mer attraktivt og bærekraftig Levanger? Spørsmålet stilles i innledningen til kommunens planstrategi, vedtatt i kommunestyret oktober-20, og henviser til helhetlige og åpne planprosesser hvor medvirkning står sentralt. SV tar kampen for byutvikling på innbyggernes premisser, ikke eiendomsinvestorenes.

Tiden er overmoden for revidering av områderegulering for Levanger sentrum fra 2014, en arealplan som er svært viktig da den blir den første revideringen etter den historiske fredningen av Trehusbyen Levanger i 2018. Et slikt helhetlig arealplanarbeid åpner for bred medvirkning og at kommunestyret som lokal planmyndighet avveier ulike hensyn, interesser og viktige hovedgrep som f.eks. trafikk og fortetting i et større område. Levanger er på etterskudd med revideringen av denne arealplanen.

SV er kritisk til «frimerkeplanlegging» - en markedsbasert og utbyggerstyrt planlegging med utgangspunkt i enkeltprosjekter fremfor overordnet planlegging av bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. De folkevalgte må ta styringen og tørre å stille krav! Iveren etter å tekkes eiendomsinvestorer, som lar disse definere premisser for stedsutvikling, kan være direkte skadelig for innbyggerinvolvering og den sosiale dimensjonen av en bærekraftig byutvikling.

Om kort tid ventes planforslaget for Sjøgata brygge til ny politisk behandling. Saksbehandlingen i forkant av det opprinnelige vedtaket for Sjøgata brygge var uforsvarlig og statsforvalteren opphevet vedtaket som ugyldig etter krav om lovlighetskontroll fra Rødt og SV. SV mener at byggetrinn 2 fører til privatisering av tilknytningen til Sundet og at gjenbyggingen vil forringe Levanger sentrum sitt samlede kulturmiljø. Fortetting innenfor bykjernen må ikke skje akkurat her! Tilknytningen til Sundet har lange historiske tradisjoner i Trehusbyen.

I arbeidet med områdereguleringen ligger det et stort potensial for å involvere lokalsamfunnet i å forsterke den historiske tilknytningen til sjøen. Kommunen er grunneier på dette arealet i Sjøgata: La områdets verdifulle kvaliteter komme fellesskapet til gode, i stedet for at verdiøkning på «den fineste tomta i byen» går rett inn på bunnlinjen til eiendomsinvestorene.