(Trønderdebatt)

Levanger og Verdal Arbeiderparti rettet allerede i oktober 2020 fokus på sammenhengene mellom valg av kryssløsninger og konsekvensene for lokaltrafikken i de to kommunene. Vi advarte sterkt mot å velge en løsning med ett kryss ved hver av byene Levanger og Verdal og få av- og påkjøringsfelt. Levanger og Verdal er en arbeidsregion og 70 prosent av trafikken er lokal. For begge byene vil en ett-kryssløsning skape store trafikkutfordringer for befolkning og næringsliv når all lokaltrafikk må gjennom byene for å komme inn på E6.

I 2020 stilte utbyggerne seg negative til kravet om flere kryssløsninger på strekningen Åsen-Mære. I dag i 2023 er det nye toner fra Nye Veier. Prosjektutviklingsleder Arild Mathiesen møtte tirsdag denne uken Utvalg for Plan og samfunn i Verdal. I sin presentasjon pekte Mathiesen på muligheter for to kryss i Verdal. Samtidig viste han til et alternativ med flere kryssløsningeri Levanger. Han understreket imidlertid at veistandarden skal være god og sikre god framkommelighet i framtiden. Dette er gledelig nytt for politikerne både i Verdal og Levanger.

Nasjonal Transportplan skal nå revideres, og det er positivt at Regjeringens bestilling til Nye Veier også omfatter vurdering av mulighetene for å ta vare på og utnytte eksisterende infrastruktur ved gjenbruk av eksisterende veg. Føringene fra Regjeringen åpner også for mer fleksible løsninger med en smalere 4-felts vei som et alternativ.

Levanger Arbeiderparti har de siste årene kommet med flere innspill og forslag som peker på at ny veitrasé må etableres slik at minst mulig dyrka mark blir nedbygd. Samtidig bør ny E6 ligge så tett opp til næringsområdene på Fiborgtangen, Gråmyra og Heir som mulig. Vi har foreslått helkryss ved industriområdet på Fiborgtangen, sør for Holåsen, og at kryssløsningene ved Levanger by (Halsan og Heir) ivaretar lokaltrafikk og sikkerhet for gående og syklende.

I et tidligere forslag er det foreslått en trasé som går øst for Mule. Dette forslaget virker fornuftig med tanke på at vi da vil få betydelig redusert trafikk på en veldig ulykkesbelastet strekning som Mulelia er. Med den løsningen så vil også næringsarealene på Rinnleiret fremstå som mer attraktive. Av- og påkjøring inn til området vil bli på en vei som er betydelig mer trafikksikker.

Ny E6 må planlegges med 4-felt på hele strekningen. Full stopp i trafikken skjer jevnlig på strekningen med 2-felt og midtdeler ved maskinhavari eller ulykker. Dette viser at trafikksikkerheten ikke er tilfredsstillende med kun tofelts og midtdeler.

Levanger Arbeiderparti ser det ikke som god løsning å sette igjen strekninger med midtdeler og 90 km/t som de er i dag, men også utvide/forbedre de strekningene til 4-felt.

Alternativ for ny E6-trasé gjennom Levanger ble foreslått av Levanger Arbeiderparti våren 2021. Et forslag som i stor grad forutsatte gjenbruk av dagens trasé gjennom Levanger. Forslaget innebærer tunnel gjennom Holåsen ved Fiborgtangen, utbedringer ved Gråmyra, ny trasé via Nossum og tunnel gjennom Momarka til Halsan og Heir.

Forslaget omfatter tilpasninger ved Nossum, det vil si den delen av E6 som blir lokalvei, ved etablering av rundkjøring i dagens kryss ved Nossum og utbedringer av lokalveier, slik at det blir adskilt ferdsel for gående/syklende og kjøretøy.

Nye toner fra Nye Veier viser at planleggerne har lyttet til innspill fra lokalpolitikerne. Dette lover godt for en framtidsrettet E6-utbygging på Innherred.