Nå får Herredshuset nytt liv

ERSTATTES MED BLOKK: Skogn kommunes gamle herredshus huset etter kommunesammenslåingen på 60-tallet bibliotek og tannlege, men har de siste årene stått tomt. Nå skal det rives.

ERSTATTES MED BLOKK: Skogn kommunes gamle herredshus huset etter kommunesammenslåingen på 60-tallet bibliotek og tannlege, men har de siste årene stått tomt. Nå skal det rives. Foto:

De nye planene for Herredshuset-tomta på Skogn er ute til høring. Slik kan de nye leilighetene bli seende ut.

DEL

SKOGN: Levanger kommune ser for seg å erstatte det gamle herredshuset på Skogn med to boligblokker i opptil tre etasjer, pluss parkeringskjeller. I tillegg legges det til rette for et lekeområde på den 2,3 dekar store tomta.

Det er kommunen som har bedt Kvadrat arkitekter om å utarbeide et forslag til detaljregulering. Forslaget ble vedtatt sendt ut på høring hos myndigheter, naboer og andre før jul.

Vil bidra til variasjon

Kommunen mener planforslaget, med blokkbebyggelse vil bidra til økt variasjon av boligtyper i Skogn, hvor det fra før er «en relativt stor overvekt av eneboliger».

TO BLOKKER: SLik ser Kvadrat arkitekter og Levanger kommune for seg den nye bebyggelsen på herredshus-tomta.

TO BLOKKER: SLik ser Kvadrat arkitekter og Levanger kommune for seg den nye bebyggelsen på herredshus-tomta. Foto:


De påpeker at det er naboen rett bak Herredshuset som vil bli mest berørt av fortettingen, og presiserer at byggegrensen mot denne naboen derfor er trukket åtte meter unna tomtegrensen for å redusere ulempene.

– Boligprosjektet innebærer en fortetting med boliger nært kollektivknutepunkt, Skogn sentrum, nærbutikker og skole. Det vil gi et positivt bidrag til sentrumsutviklingen i Skogn, skriver kommunedirektøren i sakspapirene.

Ber om utredning av rasfare

Planarbeidet ble varslet i februar i fjor, og Fylkesmannen, fylkeskommunen og NVE har gitt innspill i forkant av forslaget. Blant annet presiseres det at man må undersøke området for rasfare.

SKAL UTREDES: Det er ikke tidligere kartlagt kvikkleire på eiendommen (rød ring). Men det er kjente faresoner i umiddelbar nærhet, så det kreves grundigere undersøkelser før det bygges. Blant bekymringene er to kvikkleirelommer Statens vegvesen har avdekket langs jernbanetraseen (merket med lilla).

SKAL UTREDES: Det er ikke tidligere kartlagt kvikkleire på eiendommen (rød ring). Men det er kjente faresoner i umiddelbar nærhet, så det kreves grundigere undersøkelser før det bygges. Blant bekymringene er to kvikkleirelommer Statens vegvesen har avdekket langs jernbanetraseen (merket med lilla). Foto:

Ifølge Norges Geologiske Undersøkelses (NGU) kartverk ligger eiendommen under marin grense og består av løsmasser av havavsetning. Tomta ligger ikke innenfor kartlagte kvikkleiresoner, men det poengteres at det likevel kan finnes kvikkleire utenfor disse. Og det er kjente kvikkleiresoner i risikoklasse 3 innenfor en radius av 1,5 kilometer fra eiendommen.

Det opplyses også at Statens vegvesen i egne undersøkelser har påvist kvikkleire i grunnen langs Mønsterhaugvegen og jernbanetraseen like øst og sør for området.

Les også: Ønsker orientering om kvikkleire i Levanger

«Forholdsvis stabil»

Videre ble det gjort en innledende geoteknisk undersøkelse av eiendommen på tampen av 2019, som konkluderer med at det kan være betydelige forekomster at såkalt «leire med sprøbruddsegenskaper» i området. Men Rambøll, som har utført undersøkelsene, mener det er lite sannsynlig at et eventuelt skred på eiendommen vil utløse et større «områdeskred».

De omtaler stabiliteten i området som «forholdsvis god», men presiserer at det må vises aktsomhet ved graving og bygging på eiendommen. De anbefaler blant annet at et fleretasjes boligbygg kan fundamenteres med en eller to kjelleretasjer.

– Dette vil naturligvis avhenge av hvilke planer og løsninger som velges, og må kontrolleres nærmere av geotekniker når mer detaljerte planer foreligger, skriver de.

Generelt vurderer Rambøll eiendommen som bebyggbar.

Har vurdert flere muligheter

Arkitektene har vurdert flere mulige løsninger på bebyggelse, men det er altså et alternativ med to boligblokker som er lagt fram i reguleringsforslaget.

ALTERNATIVER: Kvadrat arkitekter har vurdert flere alternative byggemåter, men Levanger kommune mener to blokkbygninger er den beste løsningen.

ALTERNATIVER: Kvadrat arkitekter har vurdert flere alternative byggemåter, men Levanger kommune mener to blokkbygninger er den beste løsningen. Foto:

Kommunen har altså konkludert med at dette er mest hensiktsmessig med tanke på behovet for boliger, tomteutnyttelse og utseende.

– Planforslaget har som mål å være framtidsrettet og tilrettelegge for at planområdet utvikles til et attraktivt boligområde i Skogn. For å kunne bevare verdifulle jordbruksarealer, må man bygge med en høyere utnyttelse i sentrumsnære områder, skriver kommunedirektøren.

Fraråder dispensasjoner

I forslaget trekkes det frem at naboen i Åsvegen 24 som får «noe redusert utsikt sørover», selv om dagens herredshus allerede i dag tar noe utsikt. Mens det er naboen i Åsveien 28 som vil berøres mest med tanke på utsikt østover.

– Planlagt bebyggelse som to separate bygg over bakken vil til en viss grad motvirke dette ved at den sydligste bygningen plasseres slik at det blir sikt mellom byggene, skrives det i planforslaget.

Det presiseres til slutt at det ikke bør være rom for dispensasjoner fra planen av hensyn til naboene.

For øvrig uttaler Bane Nor til planen at utbyggingen vil generere økt trafikk over planovergangen ved Skogn stasjon, og de ber om en risikoanalyse av trafikkveksten og en plan for tiltak for å unngå ulykker som følge av økt trafikk.

Fristen for å levere høringsuttalelse til kommunen er satt til 8. februar.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken