Nye Veier står nå på for å bygge en firefelts E6 gjennom Innherred under mottoet; mest mulig vei for pengene. Mottoet dekker dessverre bare økonomi, og ikke et helhetlig samfunnsansvar. Vi mener at en mer skånsom utbygging, der eksisterende E6 benyttes mest mulig, er best for vår felles framtid, for matjord, natur, mennesker, fugle- og dyreliv.

Nye Veier har søkt om utslippstillatelse for midlertidig anleggsarbeid ved Hammervatnet (Vassmarka) i Levanger. Vi mener at søknaden ikke kan godkjennes fordi naturmangfoldloven ikke er ivaretatt. Området ved Hammervatnet har verneverdige naturkvaliteter. Våtmarker er spesielt viktig for fugler, men også en rekke andre arter. Det er svært bekymringsfullt at det planlegges oppfylling av to næringsareal i området vest for eksisterende E6, som i praksis vil fungere som et deponi for sprengningsmasser med plast og sprengstoffrester. Hugging av vegetasjon rundt verneområdet har allerede startet. Vegetasjon demper støy, støv fra trafikk og lysforurensing. Vi mener at forringelsen av området rundt verneområdet må stanses nå. Ved å bruke gamle E6 trasen som omleggingsvei, blir det et stort problem med økt støy for hekkende fugler og dyr. Støy vil kunne redusere mulighetene for reproduksjon og overlevelse. Den støyfaglige rapporten er så mangelfull at den må utføres på nytt.

Innherred med kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer er et stort sammenhengende landbruksområde med stor sysselsettingseffekt. Effekten kommer direkte i jordbruksnæringen, i næringer som prosesserer jordbruksprodukter og tjenesteytende næringer relatert til primærproduksjon. Vår matjord ligger hovedsakelig under den marine grense og tilhører de områdene i landet med muligheter for dyrking av de fleste vekstene som subarktisk klima tillater, herunder også matkorn til brød og bygg til malting av øl. Vi har et gunstig klima langs fjorden og sjelden tørke. Vi som lever av fotosyntesen, vet at dyrka mark er det billigste å bygge på. Vi har hørt røverhistorier om flytting av matjord, men i praksis fungerer det ikke. På Innherred har vi også godt utdannede bønder, god organisering og et enestående samhold i næringen.

Vei og veiutbygginger medfører tap av dyrket mark. Den nasjonale jordvernstrategien er skjerpet. Som følge av krigsutbrudd på det Europeiske kontinent, er det tegn til en reell frykt for knapphet på visse matvarer i tiden som kommer. Vi bør øke vår selvforsyningsevne. Gjødselpriser har økt 140-170 % på under ett år og energipriser har steget. Hvert eneste dekar jord vil være viktig i årene som kommer.

Det er mer samfunnsøkonomisk å oppdatere eksisterende E6 framfor å bygge en firefelts motorveg med betydelige skadevirkninger for jordbruk, natur og dyreliv. Rapport fra Vegdirektoratet stadfester at 2/3 veg med 90 km/t er mer samfunnsnyttig både med tanke på pris, arealbeslag, støy, trafikksikkerhet og miljøkonsekvenser enn en 4-felts 110 km/t veg.

I Hurdalsplattformen står det at regjeringen vil legge til rette for at jernbanen kan ta en større andel av både persontrafikk og godstrafikk. Det er et mål vi støtter fullt ut.

Aksel Stokke, leder i Grunneierlaget i Levanger
Magne Vågsland, leder i Naturvernforbundet i Trøndelag

Les også

Småbruk i «landlige og idylliske» omgivelser vurderes solgt