INNHERRED (Trønder-Avisa): Mens vegvesenet tidligere i prosessen lot 90- eller 110-sone være et åpent spørsmål er det ikke lenger i deres tanker å bygge noe annet enn firefelts E6 med 110-sone på strekningen Åsen-Mære. Trafikktall, veinormalen og sterke føringer fra Vegdirektoratet peker dithen.

– Nå er det så mye trafikk på vegstrekningen at det, etter det vitenskapelige grunnlaget vi planlegger fra, skal være firefelts vei og 110-hastighet, sa prosjektleder Torstein Ryeng under onsdagens digitale folkemøte med innbyggerne i Levanger.

Grepet får forbeholden støtte fra Sp-ordførerne i Levanger og Steinkjer.

– En må i alle fall se på om en kan bygge en firefelts veg som påvirker omgivelsene mindre enn en tradisjonell firefelts, sier Levanger-ordfører Anita Ravlo Sand.

Sand anerkjenner at veimyndighetene mener at variasjon i fartsgrensene nok ikke er mulig, men mener det likevel bør sees nærmere på.

– I den grad det er mulig, kan det være en fordel å ha strekninger på 90 for å slippe for store skjæringer. Det kan være lurt for å ha minst mulig inngrep i dyrkamark og naboer langs vegen, sier Sand.

Under møtet onsdag var vegvesenet tydelig på at det bør være en enhetlig standard på vegstrekningen, og at veksling mellom lavere hastighet og færre felt vil være uheldig for trafikksikkerheten.

Vil endre reglene for å gi smal firefelts

Steinkjer-ordfører Anne Berit Lein støtter også firefelts E6 med 110-sone. Hun mener prosjektet er så viktig at «når det først skal gjøres, skal det gjøres skikkelig».

– Mitt mantra er likevel at når dette planlegges innover indrefileten av norsk matproduksjon, må vi utfordre på trasé og vegnormalen, sier Lein.

Trasévalg er kritisk for å minske arealbeslaget.

– Jeg vil også utfordre Vegdirektoratet og vegnormalene for hvordan vi etterhvert planlegger firefelts i dag.

Hun advarer mot enormt arealkrevende firefeltsveger, som i Nordre Vestfold. Vegvesenet fortalte under onsdagens møte at en firefelts vei kan gjøres smal, og Lein er tydelig på at dette sporet må forfølges ytterligere.

– Vegnormalene må justeres så det blir mulig å bygge smalere firefelts når så store nasjonale jordverninteresser berøres, sier Lein.

Hun understreker at dette må gjøres trafikksikkert, men ordføreren, med bakgrunn i Vegdirektoratet og regional jordvernforvaltning, mener bestemt at det er noe å gå på.

Ber politikerne være aktsomme med ikke å svekke konkurransekraften

– Jeg tror at ethvert avvik fra det som er regnet for å være mest optimalt i kost/nytte-beregninger vil svekke muligheten for at vegen bygges. At den utsettes i tid, eller i verste fall ikke gjennomføres i det hele tatt, sier regiondirektør Tord Lien i NHO.

Han overlater til fagfolka å vurdere hastigheten, men det er samfunnsøkonomisk nytte som blir avgjørende for realiseringen av ny E6, og hvordan Trøndelag prioriteres i knalltøff nasjonal konkurranse om veimidler.

– Det viktigste for trønderske bedrifter er at veien byggest, sier Lien.

For at investeringen skal være verdt det for stat, og ikke minst bompengebetalere, må den nye veien bli bedre enn den forrige. Hastighet er en stor del av regnestykket som fører frem til at Stortinget finansierer og spader settes i jorda, mener Lien.

– Vi vet at hvis en veksler mye mellom 90 og 110, så vil gjennomsnittshastigheten raskt bevege seg mot den laveste farta, ikke minst i tiden på døgnet med stor vegbelastning. Det vil åpenbart svekke den samfunnsøkonomiske verdien av prosjektet.

Selv om en må være aktsom med at ikke kommuner får store ekstraulemper for at statens regning skal begrenses, bør lokalpolitikerne vokte seg med å legge inn for mange fordyrende begrensninger - og for mange forslag som medfører større tidsbruk.

– Dette er jobbet med i årevis, og startet ikke i går. Jeg tror en skal være forsiktig med å lansere gode idéer nå, så ikke staten sier «det er en god idé», og bruker ti år på å utrede, sier Lien.

Det er bebudet oppstart for utbyggingen i slutten av nåværende NTP-periode, altså 2029. Det er ennå alt for tidlig å si noe konkret om bompengebelastningen på de nord-trønderske strekningene.