(Trønderdebatt)

Naturvernforbundet i Levanger advarer sterkt mot nedbygging av siste del av Hotrandeltaet, og ber Levangers politikere si nei til videre industrialisering av området.

Hotrandeltaet er en våtmark som er svært viktig for en lang rekke fuglearter, sjøørret og andre mindre organismer. Deltaet er en del av Trondheimsfjorden våtmarksystem IBA, anerkjent etter faglige kriterier som blant de viktigste naturområdene i verden.

Les også

Hotrandeltaet: Internasjonalt viktig naturområde eller lokalt industriområde?

Det foreligger nå planer om videre etablering av industri på området, og det lille som da blir igjen vil ikke lenger ha noen verdi for verken fugl eller fisk. I mange andre land er det uaktuelt å etablere virksomhet på steder som er i konflikt med såkalte IBAer. Mange bedrifter er i dag klar over at det kan gå ut over forretningsdriften dersom de ikke opptrer ansvarlig i forhold til natur og miljø.

I Trondheimsfjorden er nå de fleste elvedeltaer fylt ut og tatt i bruk til menneskelig aktivitet. Hotrandeltaet er et av de beste fugleområdene som er igjen og dermed ekstra viktig. Ifølge NOF (Norsk Ornitologisk Forening) er det registret 180 ulike fuglearter der, av disse er 22 arter rødlista. Det er ikke bare trekkfugler som nytter området, 27 arter antas å hekke der. Sjøørret i fjorden og en lang rekke mikroorganismer har Hotrandeltaet som et viktig beiteområde. En videre nedbygging vil dermed føre til at denne viktige ressursen blir ødelagt.

Norge og Levanger må forholde seg til internasjonale forpliktelser. Da kan ikke videre utbygging av Hotrandeltaet, slik det foreligger planer om, gjennomføres! Fugler, fisk og mikroorganismer kan ikke rope høyt, men vi må høre dem allikevel! Store arealer i området er fortsatt tilgjengelig på land og på det området som allerede er fylt ut.

Naturvernforbundet ber om at Levangers politikere tar ansvar, setter økologisk bærekraft høyt og sørger for at Levanger minimerer sitt økologiske fotavtrykk. Framtidige generasjoner vil takke dere for det!