(Trønderdebatt)

Da myndighetene skulle sikre full barnehagedekning i Norge på starten av 2000-tallet, var bidraget fra de private barnehagene avgjørende. Barnehageforliket mellom SV og FrP hadde tre hovedpunkter: Kapasitetsutbygging, lav foreldrebetaling og likebehandling av private og offentlige tilbydere.

Det ble etablert private barnehager over hele landet, også i Levanger kommune. Resultatet ble at hovedtyngden i barnehagesektoren var fra private aktører. De private barnehagene representerte 80 prosent av barnehagetilbudet. Dette medførte full barnehagedekning, med et mangfoldig tilbud. Alt fra små- til store enheter, med ulike satsningsområder. Samarbeidet mellom de offentlige og private barnehagene i Levanger har fungert godt, med god dialog, felles kompetanseløft og felles opptak av barn.

Levanger kommune har i dag likebehandling av barn, forutsigbare rammer og fokus på kompetanseheving og kvalitet. Vi har vært med på en lang og krevende prosess for å komme dit. siden vi etablerte våre barnehager i 2000/2001. Vi har bidratt til å sikre full barnehagedekning, vært med på kampen om økonomisk likebehandling, samt fått sikret forutsigbare rammer, kompetanseheving og kvalitet.

I juni 2021 ble det lagt fram en ny rapport « Du er henta», utarbeidet av Storberget-utvalget. Rapporten ble utarbeidet etter bestilling fra Regjeringen for å utrede finansiering av private barnehager, slik at pengene ikke går til velferdsprofittører. Det er mye fokus på de ytterst får som utnytter systemet. Er det riktig å la alle private barnehager ta støyten for dette? Storberget-utvalget foreslår blant annet at det skal bli opp til kommunene å bestemme finansieringsordningen for private barnehager. Med det forsvinner forutsigbarhet og likebehandling.

Rapporten foreslår blant annet å gi kommunene rett til å forskjellsbehandle barna ut fra hvilken barnehage de går i gjennom tilskuddene som gis. De kan nedprioritere nivåene på driftstilskudd til private barnehager.

I tilegg vil utvalget at kommunen skal kunne stille krav om driftsform når de bestemmer størrelsen på tilskuddet, og kommunen kan tidsbegrense tilskuddavtalen med private barnehager. Kommunen skal også kunne bestemme størrelsen på tilskudd til ulike barnehager, ut fra individuelle vurderinger.

Vi mener at alle barn er like mye verdt enten de går i privat eller kommunal barnehage. Derfor er likebehandling viktig.

En tidsbegrenset tilskuddsavtale med private barnehager, fører til store utfordringer når det gjelder langsiktig kompetanseutvikling, stabil arbeidskraft og en trygg barnehage for barn og foreldre. Har du barnehageplass i en barnehage du er fornøyd med, ønsker du at barnet får være i samme barnehage til skolestart

En kan også se det slik at kommunen gjennom tiltakene i Storberget-rapporten kan sette kroken på døra, hos de private barnehagene.

Videre foreslås det at kommunene skal få muligheten til å bestemme opptaket. I praksis vil det si at kommunen kan gi tilbud om barnehageplass i kommunale barnehager, selv om foreldrene ønsker å få tildelt plass i en privat barnehage. Kommunen kan altså avvikle barnehageplasser som foreldrene ønsker. Småbarnsforeldre vil kunne miste retten til å velge barnehage selv.

Vi trenger private og kommunale barnehager, vi trenger å bevare mangfoldet i barnehagen, vi trenger forutsigbare rammevilkår som bygger på likebehandling mellom private og kommunale barnehager. Dette er en forutsetning for at vi fortsatt kan ha fokus på god pedagogikk og kvalitet. Vi trenger ikke å bli satt opp mot hverandre og vi trenger ikke splid i sektoren.

Vi oppfordrer den nye regjering, lokale og sentrale politikere, til å ta dere god tid til å utrede konsekvensene av Storberget-rapporten.

Vi vet hva slags barnehagesektor vi har i dag. I Levanger er den mangfoldig, den tilbyr valgfrihet og den sikrer barnehageplass til alle barn som trenger det. Foreldre er veldig fornøyd med valgfriheten og det tilbudet som både private og offentlige barnehager tilbyr. Forsvinner variasjonene og forutsigbarheten, vil dette være et steg tilbake for den positive kvalitetsutviklingen vi har hatt i norske barnehager de siste årene.