Forslaget til Levanger kommunes budsjett for 2022 og økonomiplan for perioden 2022-2025 har nettopp blitt lagt fram. Budsjettet viser at Levanger er en kommune som har store økonomiske utfordringer, utfordringer som etter Venstres mening, blant annet skyldes dårlig kostnadskontroll og dårlig styring over tid.

Fra Venstres side ønsker vi å fremsnakke tre målrettede satsinger som det har blitt funnet økonomisk handlingsrom til, og som vi i Venstre har arbeidet med over tid:

  1. Miljø: Det fremlagte budsjettforslaget inneholder en konkret satsing på bruk av elbiler i kommunal virksomhet og en videre satsing på miljøsertifisering av kommunale virksomheter. Dette vil gi en positiv klimaeffekt og reduserte utslipp.
  2. Barn og unge: Budsjettet viderefører tidligere økte bevilgninger til barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage. Dette gjør det enklere å hjelpe utsatte barn.
  3. Utvikling av boligtomter: Det fremlagte forslaget inneholder klare satsinger på utvikling av boligtomter i Holåsen, Gottås og Kjønstadmarka. Dette vil gjøre det enklere å etablere seg i kommunen.

Dette er gode formål som det bør være tverrpolitisk enighet om å gjennomføre, og satsinger som vil styrke kommunen.

Vidar Kjesbu, lokallagsleder i Levanger Venstre

Karl M. Buchholdt, kommunestyrerepresentant