(Trønderdebatt)

I tidsrommet 2016- 2021 har ressurskrevende tjenester innenfor helse- og velferd hatt store kostnadsøkninger i kommune Norge. For Levanger kommune sin del utgjør dette ca. 10 mill. kroner i ekstrautgifter i denne perioden. Kommunal Rapport omtalte denne problemstillingen i oktober 2021. I innslaget ble det vist til at det var en statlig underfinansiering av ressurskrevende tjenester på 1, 8 milliarder i kommune Norge. Dette er tall (KS) Kommunenes Sentralforbund har lagt fram. Kommunene får refundert deler av disse utgiftene, men gapet mellom faktiske utgifter og det som refunderes har økt kraftig i denne tidsperioden.

I samme Kommunal rapport uttrykker den nye kommunalministeren, Bjørn Arild Gram seg om at han vil finne nye innovative løsninger for kommunene. De aller fleste vet at Bjørn Arild Gram før han ble kommunalminister satt som styreleder i (KS) Kommunenes Sentralforbund. Med bakgrunn i at KS i Bjørn Arild Gram sin styretid har lagt fram store tall for underfinansiering i disse tjenestene forventes det at den nye kommunalministeren tar tak og rydder opp i ressurskrevende tjenester.

Statsbudsjettet er lagt av den avtroppende regjering, men vi venter på budsjettjusteringer fra AP/SP regjeringen, og forventer at budsjettjusteringene som kommer tar tak i denne skjevfordelingen. Dersom den nye regjeringen ønsker å få til et flertatt for å tilskudds økning for ressurskrevende tjenester i kommune Norge står SV klar til å støtte et slikt forslag.